Ledighetsansökan

Rutin för ledighetsansökan

Frånvaro/ledighet ska avhandlas med mentorn. Vid längre ledighet beviljar/avslår mentorn efter samråd med arbetslaget upp till och med fem dagars ledighet per läsår.

Enstaka lektioner görs upp med undervisande lärare. Information om ledigheten ges av eleven till mentorn som rapporterar i Schoolsoft.

Vid längre ledighet än fem dagar per läsår beviljar/avslår rektor utifrån utlåtande av arbetslaget.

Ledigheter under APL beviljas i regel inte då frånvaro från APL-kurserna får stora konsekvenser för kunskapsinhämtningen. Ledighetsansökan under APL lämnas till rektor.

Ledighet första och sista skolveckan på läsåret beviljas i regel inte då eleverna deltar i uppstartsarbete, kick-off, projektavslut, flytt av arbetsplatser, städning och utvärderingar. Ledighetsansökan under första och sista skolveckan lämnas till rektor.

Ledigheter vid nationella prov beviljas i regel inte då dessa sker på förutbestämda dagar. Ledighetsansökan under nationella prov lämnas till rektor.

Stegvis förfarande


1. Ledighetsansökan skall inkomma senast 14 dagar innan ledigheten.

2. Eleven skriver ut blanketten från Schoolsoft och tittar igenom sitt schema -vilka lektioner kommer jag att missa? Detta gäller även halvdags-ledigheter.

3. Eleven söker upp kursansvariga lärare för de lektionspass som ledigheten avser. Läraren fyller i de kursmoment/uppgifter som eleven kommer att missa.

4. Eleven fyller i blanketten tillsammans med vårdnadshavaren (i de fall då eleven är omyndig).

5. Blanketten lämnas till mentor.

6. Mentorn tar upp ansökan på arbetslagsmötet. Arbetslaget och undervisande lärare gör tillsammans en samlad bedömning av elevens studiesituation. I bedömningen tas hänsyn till närvaro, tidigare ledigheter, studieresultat, vad eleven förväntas bidra med i pågående projekt, hur eleven fungerar socialt och hur väl eleven kan ta eget ansvar och vara självständig.

7. Arbetslaget beviljar eller avslår ansökan (rektor fattar beslut om ledighet utöver 5 dagar/läsår). Beslutet noteras i arbetslagsprotokollet.

8. Eleven tar en kopia på blanketten och lämnar den till mentorn som arkiverar den och lägger in ledigheten i Schoolsoft.